reform-dormitory
reform-dormitory
reform-dormitory
reform-dormitory
Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Colson Europe B.V. en haar vestigingen hierna te noemen Colson en een koper waarop Colson deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Mondelinge afspraken zijn uitsluitend bindend tussen partijen, voor zover deze schriftelijk naderhand zijn bevestigd.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend. Informatie betreffende de te leveren produkten, zoals deze blijkt uit modellen, monsters, voorbeelden, catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties en prijslijsten wordt uitsluitend als leidraad verschaft. Dergelijke gegevens zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk deel uitmaken van een onherroepelijk aanbod. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering
 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek en worden verpakkings- en transportkosten aangerekend. Wanneer er als leveringsconditie één van de "Incoterms" is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 3. Bij bestelling van producten die niet in het standaard fabricage programma van Colson voorkomen, wordt het recht voorbehouden om uiteindelijk 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren. Voor de andere producten wordt het recht voorbehouden om uiteindelijk 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren.
 4. Levering onder rembours wordt voorbehouden.

Artikel 4. Levertijd

De levertijd gaat in nadat Colson de volledige gegevens voor de uitvoering van de opdracht heeft ontvangen en de opdracht daartoe is aanvaard. Een overeengekomen levertijd is geen bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van een aanzienlijke vertraging in de levertijd, dient de koper Colson eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Leveringen
 1. Het is Colson toegestaan, verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Colson bevoegd elk afzonderlijk te factureren. Een afkeuring van een deellevering geeft geen recht om de resterende leveringen te beëindigen.
 2. De koper staat Colson uitdrukkelijk toe om de levering van de goederen te delegeren aan een andere vennootschap uit The Colson Group. Op dergelijke leveringen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 6. Technische eisen

Colson is er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt voor zover deze feiten uitdrukkelijk door de koper schriftelijk zijn gemeld voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst door de koper uitdrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Wijziging in de te leveren zaken

Colson heeft het recht zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
 1. De vorderingen van Colson op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Colson omstandigheden ter kennis komen die Colson goede grond geven te vrezen, dat de koper niet aan zijn verplichting zal voldoen.
  Indien Colson de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  In de genoemde gevallen kan Colson de verdere uitvoering van deze overeenkomst opschorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, één en ander onverminderd het recht van Colson schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Colson zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Colson gemachtigd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 9. Verplichtingen koper
 1. Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden of krachtens een nadere overeenkomst tussen Colson en de koper, op de koper rustende verplichtingen, is de koper verplicht aan Colson alle informatie en gegevens te verstrekken die voor het uitvoeren van de gegeven opdracht noodzakelijk zijn.
 2. De koper is verplicht om Colson onverwijld op de hoogte te stellen wanneer:
  • hij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surcéance van betaling in te dienen
  • hij (voorlopige) ) surcéance van betaling heeft verkregen
  • hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen
  • hij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen
  • hij in staat van faillissement is verklaard


  Indien er sprake is van een van de punten genoemd in 9.1 , 9.2 a t/m e is Colson, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) met de koper geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeenkomst(en) en van enige daaruit voortvloeiende opdracht op te schorten.
Artikel 10. Garantie
 1. Colson repareert dan wel vervangt de door haar geleverde zaken of delen daarvan, welke onbruikbaar blijken te zijn, vanwege ontwerp-, materiaal- of fabrikagefouten, op voorwaarde dat de aldus onbruikbare zaak of deel daarvan, voor rekening en risico van de koper, aan Colson wordt terugbezorgd voor onderzoek dan wel voor reparatie of vervanging, binnen één jaar vanaf het moment dat de zaak in gebruik is genomen en tot een maximum van vijftien maanden na de levering door Colson aan de koper. Bijgevolg is Colson onder andere niet verplicht om enige andere vergoeding te verschaffen voor directe dan wel indirecte schade enlof enig ander financieel verlies veroorzaakt door het onbruikbaar blijken te zijn van de geleverde zaak. De garantie geldt voorts niet voor gebreken die ontstaan zijn ten gevolge van geweld van buiten af, foutieve montage, slecht onderhoud, overbelasting, ongeschikt smeermateriaal, natuurlijke slijtage, onjuiste produktkeuze en andere buiten de controle van Colson liggende oorzaken.
 2. De koper dient Colson binnen vijf dagen na de leverdatum schriftelijk te informeren dat de goederen zichtbaar onbruikbaar zijn onder verwijzing naar de redenen waarop de conclusie als zodanig is gebaseerd.
 3. Colson staat er niet voor in dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan Colson is kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel blijkt uit een afzonderlijke met koper schriftelijk gesloten overeenkomst. Technische adviezen worden gegeven naar beste weten, doch buiten verantwoordelijkheid van Colson.
 4. Zaken of onderdelen daarvan, welke worden toegezonden aan Colson ter vervanging door nieuwe, worden met de levering van de nieuwe zaken eigendom van Colson.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en pand op schuldvordering
 1. Van toepassing is een zogenaamd verlengd eigendomsvoorbehoud wat betekent dat alle goederen eigendom blijven van Colson, zolang de koper Colson nog iets, uit welke hoofde dan ook, schuldig is.
 2. De door Colson geleverde zaken blijven eigendom van Colson totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Colson gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf.
  • de tegenprestatie(s) (met betrekking tot krachtens de koopovereenkomsten) door Colson verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
 3. Door Colson afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 en 2 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of in een ander bestanddeel worden geïntegreerd. Overigens is het de koper verboden om de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees beslaat dat hij zulks niet zal doen is Colson -gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van boete van 10% van het door hem verschuldigde gecumuleerde bedrag, per dag dat hij nalaat de nodige medewerking te verschaffen.
 5. Indien en voorzover door Colson geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen, waarvoor Colson zich het eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is Colson gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst haar zaken terug te nemen, waartoe Colson, voorzover nodig, reeds nu vooralsnog onherroepelijk door koper gemachtigd wordt.
 6. Ook ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van surcéance van betaling, faillissement van koper of liquidatie van zaken van koper, heeft Colson het onder 11.4 omschreven recht.
 7. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Colson zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 8. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Colson:
  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Colson; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Colson en deze zaken gescheiden van andere goederen te bewaren; op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Colson ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf; als een goed huisvader te zorgen voor die geleverde zaken welke eigendom zijn van Colson, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 9. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Colson worden terugbezorgd.
 10. Tot zekerheid van de aan Colson verschuldigde bedragen verpandt de koper (die de door Colson geleverde zaken doorverkoopt als dusdanig of verwerkt in andere zaken) aan Colson alle huidige en toekomstige schuldvorderingen die hij heeft of zal hebben tegenover zijn afnemers uit hoofde van de verkoopprijs van de doorverkochte zaken. De koper verpandt daarenboven de huidige en toekomstige tegoeden op zijn bankrekening(en) bij diverse kredietinstellingen aan Colson, doch telkens enkel ten belope van de bedragen die hij reeds geind heeft voor de doorverkochte produkten die nog niet aan Colson werden betaald.
Artikel 12. Prijzen

Indien Colson met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt is Colson niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs tot het moment van levering en overeenkomstig de bij de aflevering geldende prijslijst. Indien de prijsverhoging in percentage meer bedraagt dan de stijging van de index van consumptiegoederen plus 3, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Emballage
 1. De wijze van verpakking wordt door Colson bepaald. Een door de koper gewenste afwijkende verpakking wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakkingsmaterialen, behoudens leenemballage, worden niet teruggenomen.
 2. De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen na factuurdatum leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late terugzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 3. Indien de koper leenemballage niet binnen de daarin genoemde termijn terugzendt is Colson gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, nadat de koper via een aanmaning is geadviseerd terzake van de door Colson te nemen maatregelen.
Artikel 14. Eigendomsbehoud van de producttekeningen

De koper erkent uitdrukkelijk dat Colson de enige titularis is van de producttekeningen door haar gemaakt die geincorporeerd zijn in het geleverde product. De koper verbindt zich ertoe om de producttekeningen niet aan derden te onthullen noch over te dragen.

Artikel 15. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar ons bankrekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege geacht in gebreke te zijn gesteld zonder bijkomende formaliteiten; de koper is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2% voor iedere dag van vertraging.
 2. In geval van overschrijding van de in 15.1 bedoelde termijn is Colson gerechtigd onmiddellijke voldoening te eisen van alle nog niet betaalde en nog niet vervallen facturen en verdere uitvoering van opdrachten onmiddellijk op te schorten, tenzij alsnog contant wordt betaald dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van deze facturen wordt gesteld.
 3. In geval van vereffening, faillissement of concordaat van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de kredietwaardigheid van koper daartoe aanleiding geeft, kan Colson nadere zekerheid verlangen. Zolang die zekerheid door koper niet wordt gesteld kan Colson de leveringen opschorten en/of de lopende overeenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.
Artikel 16. Incassokosten
 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
  • over de eerste EURO 3250 15%
  • over het meerdere tot EURO 6500 10%
  • over het meerdere tot EURO 16000 8%
  • over het meerdere tot EURO 64500 5%
  • over het meerdere 3%

  • Indien Colson aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De koper is jegens Colson de door Colson gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Colson en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
Artikel 17. Aansprakelijkheid

Colson is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
 2. Colson is verder aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove fout van Colson of haar leidinggevende ondergeschikten.
 3. Colson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt door de schade veroorzakende karakteristiek van de geleverde zaak.
 4. Colson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor een inbreuk op de intellectuele rechten toebehorend aan derden als gevolg van een incorporatie van dergelijke rechten in het geleverde product.
 5. Indien en voor zover Colson ondanks het gestelde in de leden 1 tot 4 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk wordt gehouden in enig geval is de aansprakelijkheid van Colson beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Colson te verrichten uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
 6. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Colson terzake van bijkomende dienstverlening beperkt tot de waarde van de factuur inzake de geleverde zaak.
 7. Indien en voor zover Colson een claim krijgt opgelegd uit hoofde van productaansprakelijkheid jegens een derde partij, is de koper verplicht om Colson te vrijwaren op dezelfde wijze als Colson's aansprakelijkheid wordt beperkt in de voorgaande leden van dit artikel.
Artikel 18. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen niet rederlijkerwijze voorzienbaar zijn en die niet aan Colson zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Colson, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Colson, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Colson afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Colson heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Colson haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Colson opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Colson niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Colson bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde cq.leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 19. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Colson worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Colson. Colson blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationaal verdrag bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Colson en de koper is het recht van de plaats van de vestiging van Colson van toepassing.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden

Colson is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Colson zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijziging jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr 30111711.
Volgende